Rodelinda jest jednym z absolutnych klejnotów w dorobku Händla. Być może już dawno zapomnieliśmy i przestaliśmy dbać o zawiłości dziedzictwa 7-wiecznej dynastii longobardzkiej, ale nie jesteśmy w tym osamotnieni: kompozytor i autor libretta, zgodnie z duchem swoich czasów, mieli dość swobodne wyobrażenie prawdy historycznej, skupiwszy się na pokazaniu relacji interpersonalnych. To sprawia, że ​​historię tę można łatwo dostosować do naprawdę każdego otoczenia, w którym walka o władzę jest, jak zwykle, zabarwiona sprzecznymi emocjami. Händel i Haym, zagłębiając się w tajemnice ludzkiego serca i rządzące nim pragnienia, dają nam portret najbardziej udanego małżeństwa w historii operowej. Lojalność łącząca Rodelindę i Bertarido pozostaje silna, mimo że są to zupełnie inne charaktery: ona jest nieugięta i wytrwała, ale przy tym pragmatyczna, podczas gdy on poddaje się  porywom bezinteresownego heroizmu, widząc w ludziach to, co najlepsze. Ostatecznie ich wzajemna miłość i okazywany sobie szacunek zamykają usta „złym”, utwór ma szczęśliwe zakończenie, a wszyscy są zadowoleni, jak tylko to możliwe.

W dziele wyróżnia się jeden duet, nawet na tle całego barokowego dorobku: Io t’abbraccio, piosenka pełna tęsknoty, gorzkie pożegnanie, ale z nadzieją na ponowne spotkanie w lepszej przyszłości. To właśnie czuliśmy wszyscy przez ostatnie trzy miesiące: oddzieleni od naszych przyjaciół i współpracowników, wielokrotnie słyszeliśmy, że to, czemu poświęciliśmy nasze życie, to zwykła frywolność w obliczu trudnych czasów. Jednak naprawdę wierzę, że wspólne tworzenie muzyki i opowiadanie historii jest jedną z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, napędzającą cywilizację i rozwijającą ludzkość. Oto więc – list miłosny od nas, niewielkiej część społeczności operowej, do Was – naszych Widzów i Przyjaciół. Tak bardzo, jak za sobą tęsknimy, bardziej tęsknimy za Wami – i potrzebujemy, abyście pomogli nam zachować tę formę sztuki, otwierając się na nowe sposoby podejścia do niej. To świetny czas na pokazanie opery bez monotonii, jako czegoś, co jest blisko związane z codzienną ludzką egzystencją. W ciągu ostatnich miesięcy wszyscy żegnaliśmy się, tęskniąc za wieloma sympatycznymi uściskami. Niektórzy żyją, by opowiadać historie, inni opowiadają historie po to, by żyć. Bez tej dwoistości, życie byłoby o wiele bardziej ponure.

Karolina Sofulak

Rodelinda is one of Handel’s absolute gems. We might have long forgotten and stopped caring about the intricacies of 7th-century Lombard dynastic ascension, but we’re not alone in that: the composer and librettist, true to their times, had quite a loose concept of historical imagination, focusing instead on interpersonal relationships. This causes the story to be easily adaptable to truly any setting where vying for power becomes, as per usual, tinged by conflicting emotions. By zoning in so keenly on the mysteries of the human heart and desires that govern it, Handel and Haym give us a portrait of possibly the healthiest marriage in operatic history. Rodelinda’s and Bertarido’s bond of loyalty remains strong, even though they are quite different people: she’s dauntless and steadfast, yet pragmatic,  while he’s prone to flights of selfless heroism, believing in the best in people. Ultimately their love and respect for each other sways all the ‘baddies’ and the piece ends happily, with everyone as content as they can be.

Within the piece one duet stands out, even across the entire baroque oeuvre: Io t’abbraccio, a song of longing, bitter farewell, and a sliver of hope for reunion in a kinder future. This is what all of us have been feeling for the last three months: separated from our friends and colleagues, being told repeatedly that what we dedicated our lives to is a mere frivolity in times of hardship. Yet I truly believe that making music and telling stories together is one of the most basic human needs, propelling civilization and flexing our humanity. So here it is – a love letter from us, a tiny part of operatic community, to you – our viewers and friends. As much as we miss one another, we miss you more – and we need you to help us preserve this artform by opening up to new ways of approaching it. If anything, this is a brilliant time to show opera without its grandiloquence, as something relatable and not far removed from everyday human existence. After all, we’ve all said many farewells in the last months – and we’ve all longed for many a fond embrace. Some live to tell stories, some tell stories to live. Without those two tiny fractions of mankind, life would be so much bleaker.

Karolina Sofulak

operaOK!
vol. X
Premiera / Premiere 13.06.2020

Georg Friedrich Händel
Rodelinda
[fragmenty] [excerpts]

Libretto Nicola Francesco Haym

Reżyseria / Director – Karolina Sofulak (biogram)
Kierownik muzyczny / Music Director – Anna Duczmal-Mróz (biogram)
Asystent / Music assistant – Kuba Wnuk
Animacje i montaż / Animation and editing – Karolina Jacewicz
Reżyser dźwięku / Sound engineer – Piotr Madziar

Tłumaczenie / Subtitles – Katarzyna Skórska

Soloists
Bertarido – Jan Jakub Monowid (biogram)
Rodelinda – Anna Zawisza (biogram)

Instrumentaliści MACV / MACV Instrumentalists

Skrzypce I / Violins I
Radosław Kamieniarz – koncertmistrz / concertmaster
Maria Papuzińska-Uss
Grzegorz Lalek
Natalia Moszumańska
Ewa Chmielewska
Klaudia Matlak

Skrzypce II / Violins II
Anna Jóźwiak-Kłosiewicz – lider / leader
Marcin Sochan
Mateusz Małecki
Magdalena Kuźmińska-Hartung
Katarzyna Cendlak

Altówki / Violas
Marcin Stefaniuk – lider / inspektor
Anna Wieczorek
Karolina Habało
Anna Stankiewicz

Wiolonczele / Cellos
Kuba Kościukiewicz – koncertmistrz / concertmaster
Karolina Szewczykowska
Aleksandra Rybak-Żymła

Viola da gamba
Justyna Rekść-Raubo

Kontrabasy / Double basses
Stanisław Smołka
Anna Bator

Oboje / Oboes
Marek Niewiedział
Rafael Gabriel Przybyła

Fagot / Bassoon
Tomasz Wesołowski

Klawesyn / Harpsichord
Ewa Mrowca

Kierownik artystyczny MACV / Artistic Manager of MACV Orchestra
Marcin Sompoliński

Kurator cyklu „operaOK!” / „operaOK!” cycle curator
Tomasz Cyz

Kierownictwo produkcji / Production manager
Mirosław Riedel

Współpraca / Cooperation
Paulina Mastalerz
Jolanta Denejko

Cykl „operaOK!” stworzony jest w ramach działań promocyjnych Warszawskiej Opery Kameralnej.
To odzew twórców spektakli na zaistniałą sytuację związaną z zawieszeniem działalności teatrów w marcu 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19.
/ “operaOK!” cycle was created within the promotion activities of the Warsaw Chamber Opera. It is a response of the authors of the performances to the situation related to suspension of activities of the theatres in March 2020 due to the prevailing COVID-19 pandemic.

„operaOK!” jest innowacyjnym pomysłem aktywizującym artystów i pracowników WOK w czasach wyłączenia teatrów z działalności na scenie.
/ “operaOK!” is an innovative idea activating artists and WCO employees during the period of suspension of theaters’ activity on stage.

Informacja o bieżącym i przyszłym repertuarze: / Information on current and future repertoire:
www.operakameralna.pl/operaok

Warszawska Opera Kameralna 2020

Skip to content