Regulamin konkursu „Gdy opera drzwi otwiera”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Warszawska Opera Kameralna ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa, NIP: 525 000 96 77.

2. Fundatorem nagród jest organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony organizowany ani sponsorowany  przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/Warszawska.Opera.Kameralna/ (zwanej dalej „Fanpage”).

   

Warunki uczestnictwa

5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym ( przy udziale opiekunów).

6. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta na Facebooku (tu opiekunowie).

8. Konkurs trwa od 6.04.2020 do 31.07.2020.

9. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem Facebooka.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku zgodnie z załącznikiem do Regulaminu konkursu.

Zadania konkursowe

12. Zadania konkursowe polegają na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów, układaniu puzzli, kolorowaniu kolorowanek dotyczących spektakli dziecięcych Warszawskiej Opery Kameralnej oraz prezentowaniu swoich zdjęć (jak wyglądamy wychodząc do teatru).

13. W konkursie zostaną wyłonione dwie nagrody główne (bilet na najbliższy spektakl dla dzieci w Warszawskiej Operze Kameralnej oraz dla wszystkich uczestników konkursu nagrody pocieszenia – materiały reklamowe Warszawskiej Opery Kameralnej).

14. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięzcę na podstawie najciekawszego zdjęcia, rozwiązaniu przez jedno dziecko wielu zadań konkursowych przez okres trwania konkursu.

15. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości przedstawionej na Facebooku.

Nagroda

16. Nagrodą główną jest podwójny bilet na najbliższy spektakl dla dzieci w Warszawskiej Operze Kameralnej.

17. Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma nagrodę pocieszenia- materiały reklamowe Warszawskiej Opery Kameralnej (smyczki, płyty).

18. Nagroda pocieszenia zostanie wysłana pocztą na wskazany adres.

19. Nagroda główna zostanie przekazana osobiście w teatrze przed spektaklem ( po wcześniejszym powiadomieniu przez organizatora o dacie wydarzenia).

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika któremu przyznano nagrodę.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wyłonienia zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.

4. Reklamcje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i terminu zakończenia Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Pozostałe informacje

„Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.

Załączniki

1. Mailowa zgoda rodziców dzieci na publikowanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (w posiadaniu Warszawskiej Opery Kameralnej).

Skip to content