Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Home / Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych widzów oraz adresatów newslettera Warszawskiej Opery Kameralnej.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy zaktualizowane informacje o przetwarzaniu Państwa danych przez administratora danych – Warszawską Operę Kameralną, ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa.
Jesteście Państwo widzami oraz odbiorcami newslettera Warszawskiej Opery Kameralnej i zależy nam, aby dysponowali Państwo pełną wiedzą na temat tego, jak i po co przetwarzamy Państwa dane.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@operakameralna.pl.
Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez Warszawską Operę Kameralną (realizacja umowy z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz wysyłki newslettera Warszawskiej Opery Kameralnej (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku danych zawartych w formularzu zakupu biletów, ich podanie jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.
Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
Państwa dane w ramach usługi sprzedaży biletów i subskrypcji newslettera przekazujemy podmiotom świadczącym nam usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego wykorzystywanego do ww. celów. Nie przekazujemy danych innym podmiotom (z wyjątkiem uprawnionych instytucji i organów państwa) ani poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób związanych z Warszawską Operą Kameralną umowami cywilno-prawnymi.

W dniu 25 maja 2018r rozpoczyna być stosowane Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że realizacja umowy, która została z Państwem zawarta wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych, bez ich wykorzystania realizacja umów byłaby niemożliwa.
Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – pod adresem mailowym: iod@operakameralna.pl
Przy realizacji umów dane które zbieramy są ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych do ich realizacji oraz do wywiązania się administratora danych z ciążących na nim obowiązków prawnych.
Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:
1. realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy (w celu wykonania i na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa) (wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3. windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO)Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to niezbędne do wykonania wszystkich obowiązków i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów oraz przez okres, przez który będzie to wymagane przepisami prawa.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych jej dotyczących i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz prawo do dostępu do danych jej dotyczących.
Dodatkowo, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Warszawską Operą Kameralną.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji i organów Państwa do tego uprawnionych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych w Warszawskiej Operze Kameralnej na podstawie umowy o pracę będzie przekazana przez Dział Kadr.

Skip to content