Tango – opera wg dramatu Mrożka w Tallinie” to projekt sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

 

Dzięki dotacji, opera Tango Michała Dobrzyńskiego została wystawiona w Estońskiej Operze Narodowej w Tallinie 22 października 2018 r.

Celem projektu jest promocja kultury polskiej za granicą i prezentacja najnowszej opery polskiej – dzieła łączącego operę współczesną i dramat Sławomira Mrożka. Jest też promocją twórczości młodego polskiego kompozytora, Michała Dobrzyńskiego, zaliczanego do grona najwybitniejszych polskich kompozytorów młodego pokolenia. Projekt ma również na celu nawiązanie stałej współpracy z partnerem projektu, Estońską Operą Narodową.

 

Libretto znalezione pod latarnią

Tango Sławomira Mrożka jest smutną komedią opowiadającą o młodzieńcu, który utraciwszy jakąkolwiek wiarę, zaczął poszukiwać sensu życia. Warto dostrzec podobieństwa tego utworu do Hamleta: i tu, i tu zdrada matki, bunt przeciw hipokryzji życia rodzinnego, pogoń za władzą i bolesne konsekwencje, które ponosi wrażliwy na brak sprawiedliwości bohater w zderzeniu z rzeczywistością. Są to podobieństwa uderzające. Władza jako temat równocześnie tragiczny i komiczny, władza, która jest zaskakującą praprzyczyną, sprężyną zmieniającą wszystko. Nic zatem dziwnego, że Tango, jako jedna ze sztuk opartych na silnej strukturze archetypicznej, do dziś krąży z powodzeniem po scenach całego świata. Potencjał ma ten tekst ogromny, a jego muzyczność jest inspirująca. Sądzę, że pomysł, aby właśnie na bazie Tanga stworzyć polską operę, zasługuje na uznanie. Oto mamy mądry, przewrotny utwór literacki i myśli zawarte w słowach, które wręcz podpowiadają dźwięki, proszą, aby je usłyszeć. Dźwięki organicznie związane z językiem polskim, z melodią zawartą w tekście. Michał Dobrzański usłyszał. My wszyscy – pozostali współtwórcy tego wydarzenia – staraliśmy się jak najrzetelniej odczytać intencje obu autorów i z zaskoczeniem odnajdowaliśmy w muzyce kolejne zabawne, oryginalne i równocześnie wierne przesłaniu Mrożka harmonie. Znałem Sławomira Mrożka osobiście, byłem reżyserem krakowskiej prapremiery Miłości na Krymie. Zwykle był bardzo powściągliwy w wyrażaniu opinii i emocji, więc pewnie nie wybuchnąłby entuzjazmem na wieść o tym, że na bazie jego Tanga powstała opera. Mam nadzieję, że po obejrzeniu i usłyszeniu naszego spektaklu nie poczułby się zdradzony i wyartykułował jakiś równoważnik zdania typu: „Można i tak”, „Niech tam”, „Także” lub „Niech będzie”.

Maciej Wojtyszko, reżyser

 

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”.

 

Tango – the opera based on Mrożek’s drama in Tallinn” is a project financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage, within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2021, as part of the “Cultural bridges” subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute.

Thanks to this project the opera Tango by Michał Dobrzyński will be performed at the Estonian National Opera in Tallinn on 22 October 2018.

The project ails at promotion of Polish culture abroad by presenting the newest Polish opera – the piece combining a contemporary opera and Sławomir Mrożek’s drama. This would be also a promotion of a young Polish composer, Michał Dobrzyński, who is considered as one of the most talented Polish composers of young generation. By conducting this project we would also like to establish a form of regular cooperation between Warsaw Chamber Opera and the Estonian National Opera.

 

Libretto found under the lantern

 

Tango by Sławomir Mrożek is a sad comedy about young man who has lost any faith and has begun searching for the meaning of life. It is worth noting the similarity of this work to “Hamlet”: in both cases the characters struggle with comparable issues: mother’s betrayal, rebel against hypocrisy of family life, the pursuit of power and the painful consequences when it comes to reality check for characters who are sensitive to the lack of justice. These are striking similarities. Power as a topic is tragic and comic at the same time, power, which is surprisingly the true motive and cause, is a motor that changes everything. It is no wonder then, that Tango, as one of the plays based on a strong archetypal structure, is still present at the world stages. The potential of this text is enormous, and its musicality is inspirational.

I think the idea of creating a Polish opera on the basis of Tango deserves recognition. Here we have a clever, contrary literary work and thoughts contained in words, which even prompt sounds and ask to hear them. Sounds organically related to the Polish language, with the melody contained in the text. Michał Dobrzyński heard it. We all – along with the other co-creators of this event – tried to read the intentions of the two authors as thoroughly as possible, and we surprisingly found in the music another fun, original and faithful to Mrożek’s message harmony.

I knew Sławomir Mrożek personally, I was the director of the Cracow premiere of Love in the Crimea. Usually, he was very restrained in expressing his opinions and emotions, so he probably would not be enthusiastic about the idea of making the opera based on his Tango. I hope that after watching and hearing our performance he would not feel betrayed and he would articulate something like “Maybe so”, “So be it”, “Fair enough” or “Let it be”.

Maciej Wojtyszko, director

 

Financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage, within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2021, as part of the “Cultural bridges” subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute

 

              

Spektakl z udziałem Orkiestry Opery Bałtyckiej

Skip to content