Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Warszawska Opera Kameralna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Warszawskiej Opery Kameralnej operakameralna.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-16

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Do końca 2023 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szul, ewelina.szul@operakameralna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 625 75 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, UL. OBROŃCÓW 31, 03-933 WARSZAWA

Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej Al. Solidarności 76b, 00-145 Warszawa

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Dla użytkowników Teatru dostępne jest wejście od Al. Solidarności
  (główne) – główne wejście do budynku. Z poziomu ulicy jest zarówno kręty podjazd jak i najazdy na schodach. Następnie przy zjeździe do poziomu teatru (schody) zamontowana jest ruchoma platforma dla niepełnosprawnych sterowana zarówno z poziomu pilota jak i samej platformy.

Przy samym budynku teatru położny jest podjazd na schodach.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 • Główne punkty obsługi widzów, kasa biletowa oraz szatnia dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Widownia usytuowana jest na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie szatni.
 • Sala widowiskowa usytuowana jest na parterze. Wejścia do Sali widowiskowej usytuowane są na poziomie parteru i prowadzą bezpośrednio z parteru: od strony szatni i foyer. Miejsca dla niepełnosprawnych usytuowane są na obrzeżach rzędów foteli.
 • Balkon niedostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla widzów na parterze.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wszystkie toalety znajdują się na poziomie -1.
 • Brak wind w budynku.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Platformowa schodowa dla osób niepełnosprawnych zamontowana jest przy schodach prowadzących na patio przed budynkiem teatru oraz do wejścia głównego teatru;
 • W budynku brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej ul. M. Konopnickiej 6,
00-491 Warszawa

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Dojście do głównego wejście do Basenu Artystycznego WOK bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych od strony ul. M. Konopnickiej (od strony hotelu Sheraton).
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Główne punkty obsługi widzów, kasa biletowa oraz szatnia dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Widownia usytuowana jest na parterze w bezpośrednim sąsiedztwie szatni.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 • Główne punkty obsługi widzów, kasa biletowa oraz szatnia dostępne są bez barier architektonicznych.
 • Sala widowiskowa usytuowana jest na parterze. Wejścia do sali usytuowane są na poziomie parteru, wejście bezpośrednio z foyer.
 • Foyer, sala widowiskowa, kasa i szatnia znajdują się na poziomie parteru i są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer Basenu Artystycznego.
 • W obiekcie brak windy.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Do budynku prowadzi chodnik bez przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Bezpośrednio przed wejściem do Basenu Artystycznego brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów używanych przez osoby niepełnosprawne znajdują się przy skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej z ul. Bolesława Prusa (około 200 m od wejścia do Basenu Artystycznego).
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content