Regulamin sklepu

Home / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Warszawskiej Opery Kameralnej

 

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II Rejestracja

ROZDZIAŁ III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

ROZDZIAŁ IV Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

ROZDZIAŁ V Zasady i warunki składania zamówień

ROZDZIAŁ VI Formy dokonywania płatności/ceny

ROZDZIAŁ VII Zasady realizacji zamówień

ROZDZIAŁ VIII Odstąpienie od umowy

ROZDZIAŁ IX Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

ROZDZIAŁ X Odpowiedzialność

ROZDZIAŁ XI Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ROZDZIAŁ XII Przedsiębiorcy

ROZDZIAŁ XIII Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

ROZDZIAŁ XIV Dane osobowe

ROZDZIAŁ XV Postanowienia końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Adres Sprzedającego – ul. Obrońców 31, 03-922 Warszawa;

Dzień roboczy – dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Odstąpienia od Umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać na Adres Sprzedającego lub email: sklep@operakameralna.pl, w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny od dnia otrzymania Produktu;

Formularz Zamówienia – zamówienie złożone przez Klienta na Stronie w celu zakupienia oferowanego Produktu przez Klienta nie posiadającego konta użytkownika;

Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Potwierdzenie Zamówienia – e-mail, w którym Sprzedający akceptuje zamówienie złożone przez Klienta;

Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.);

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.operakameralna.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkt od Sprzedającego;

Sprzedający – Warszawa Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie, 03-933, ul. Obrońców 31, REGON: 000278741, NIP: 525-000-96-77;

Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem sklepu internetowego;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego;

Umowa – zamówienie Produktu/ów złożone przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane i potwierdzone w formie elektronicznej przez Sprzedającego;

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego;

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ II

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza

zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Klient może również skorzystać z usługi prowadzenia Konta Klienta. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3. Usługi określone w ust. 1 oraz 2 powyżej świadczone są nieodpłatnie, wymagają jednak dostępu do sieci internetowej.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej,

6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym

Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść aktualnego

Regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.

3. Sprzedający podejmuje możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień (vide zakładka POLITYKA PRYWATNOŚCI).

4. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności lub niedostępności znajduje się na stronie internetowej sklepu, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie w formie elektronicznej i ma możliwość zmiany zamówienia lub odstąpienia od umowy. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie możliwie najszybszym, nie później jednak niż do 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady i warunki składania zamówień

 

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

6. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: sklep@operakameralna.pl

 

ROZDZIAŁ V

Formy dokonywania płatności / Ceny

 

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich dla transakcji przeprowadzonych na terytorium RP i zawierają podatek VAT.

2. Informacje na temat kosztów dostawy dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce “Koszt wysyłki i czas dostawy”.

3. Sklep Internetowy oferuje płatność on-line w systemie wybranym przez sklep internetowy.

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady realizacji zamówień

 

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, dokonania opłaty i wyboru formy dostawy, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji opłaconego zamówienia powinien wynosić do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od miejsca dostawy. Termin może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

3. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@operakameralna.pl

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

7. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient według aktualnych stawek wysyłki produktów w sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki przez Klienta z kwoty określonej w zamówieniu. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, zobowiązany jest on uiścić należną kwotę sprzedawcy z tytułu nadania paczki.

 

ROZDZIAŁ VII

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy na piśmie, pisząc na adres Sprzedającego, tj. ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa, lub pisząc na adres email: sklep@operakameralna.pl, w terminie do 14 dni (słownie dni czternaście), licząc od dnia otrzymania przez Państwa zamówienia.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Odstąpienia od Umowy lub pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (podając w szczególności imię i nazwisko, numer zamówienia, adres korespondencyjny, datę odbioru Produktu), na adres Sprzedającego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy wraz z instrukcją wypełnienia znajduje się na stronie sklepu internetowego w zakładkach: “Reklamacja”, ” Zwrot”. Formularz z podaniem nr konta do zwrotu i powodem odstąpienia od umowy jest podstawą realizacji, reklamacji, zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku jednak, gdy zwrócony. Produkt/ty posiada/ją uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej na adres Warszawskiej Opery Kameralnej podany w pkt. I wyżej.

6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt zwracany powinien być kompletny wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Sprzedającego.

7. Koszt związany ze zwrotem towaru ponosi Klient.

 

ROZDZIAŁ VIII

Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

 

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą o Prawach Konsumenta.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu.

3. Jeżeli do odniesienia się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na adres Sprzedającego.

4. W celu złożenia reklamacji Produktu, niezbędne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (numeru zamówienia). Prosimy o dostarczenie reklamowanego Produktu wraz z oświadczeniem o reklamacji.

5. Prosimy o podanie następujących informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa lub wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
c. danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Podstawą reklamacji może być w szczególności: dostarczenie innego Produktu niż zamawiany przez Klienta, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie przez Sprzedającego niewłaściwej liczby Produktów, w przypadku dostarczenia produktu innego niż zamawiany prosimy o kontakt – mail, telefoniczny w celu realizacji wymiany na koszt Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od chwili otrzymania Produktu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta, drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Klient zgłaszający reklamacje powinien dostarczyć reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie ma wpływu na rozpatrzenie reklamacji.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość naprawy reklamowanego Produktu lub wymiany reklamowanego Produktu na nowy lub też w przypadku powtarzającej się wady – zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta w korespondencji ze Sprzedającym. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

10. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosi Sprzedający.

11. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Adres korespondencyjny Sprzedającego:

Warszawska Opera Kameralna

Obrońców 31,

03-933 Warszawa

ROZDZIAŁ IX

Odpowiedzialność

 

1. Zamieszczając ewentualne Treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

2. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta lub zawieszenia jego Konta Klienta, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

 

ROZDZIAŁ X

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik. gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL”

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 

ROZDZIAŁ XI

Przedsiębiorcy

 

1. Regulację i postanowienia w niniejszym dziale IX oraz X dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących konsumentami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał Klientowi stosowne oświadczenie.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.

6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 

ROZDZIAŁ XII

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

1. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta”).

2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

 

ROZDZIAŁ XIII

XIV. Dane osobowe

 

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Warszawską Operę Kameralną – Administrator danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

 

1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a. zmiany przepisów prawa;

b. zmiany sposobów płatności i dostaw;

c. zmiana kursu walut,

d. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

e. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

7. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca po zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 14 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://operakameralna.pl, na Państwa prośbę może zostać każdorazowo przesłany drogą e-mailową, w tym celu prosimy o wiadomość na adres: sklep@operakameralna.pl

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 r.

formularz odstąpienia od umowy

-formularz zgłoszenia reklamacji

Skip to content