§1

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie, przy
  ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa.
 2. Korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres mailowy konkurs@operakameralna.pl z dopiskiem „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej”.

§ 2

Podstawy prawne i forma Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
  Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w szczególności dotyczących warunków na jakich Laureat nabędzie prawo do uzyskania nagrody w konkursie.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 3

Cel i przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaku graficznego obchodów „60-lecia Warszawskiej Opery Kameralnej”.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, zwanego „logo”, charakteryzującego się prostotą i łatwością zapamiętywania.
 3. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do promocji Warszawskiej Opery Kameralnej w roku 60 -lecia istnienia Instytucji.
 4. Logo powinno występować łącznie z nazwą „Warszawska Opera Kameralna”.
 5. Przy opracowywaniu logo „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej” uczestnicy Konkursu zobowiązani są uwzględnić postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), postanowienia innych obowiązujących przepisów prawa, jak również charakter i zadania podmiotu, dla którego opracowywany jest znak graficzny.

§4

Terminarz Konkursu

 1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z następującym terminarzem w roku 2020:
 2. Ogłoszenie Konkursu: w dniu przyjęcia Regulaminu przez Organizatora poprzez opublikowanie jego treści na stronie internetowej Organizatora: www.operakameralna.pl i social mediach Organizatora.
 3. Składanie prac konkursowych: do 31 października 2020 r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada 2020 r.
 5. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość zmiany ww. terminów. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje uczestników stosowną informacją na stronach internetowych oraz pocztą elektroniczną.

§5

Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda.
 2. Dla autora zwycięskiej pracy konkursowej – Laureata, Organizator przeznaczył nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł brutto.
 3. Z Laureatem zostanie podpisane porozumienie.
 4. Podstawą do przekazania nagrody finansowej będzie podpisanie porozumienia, o którym mowa w ust. 3 oraz przekazanie Organizatorowi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej – logo w pro­gramie do wek­torowej obróbki gra­fiki, w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw i negatyw) wariancie kolorystycznym, w formie elektronicznej, w formatach: .eps, .ai, .jpg w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia i przekazania praw autorskich.
 5. Przyjmując nagrodę finansową, o której mowa w ust. 2, Laureat zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.
 6. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub że w jakikolwiek inny sposób narusza prawo lub postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo:
 7. Odmówić przekazania nagrody przyznanej Laureatowi i przekazać ją na rzecz innego uczestnika Konkursu, którego praca uzyskała kolejną co do wielkości liczbę punktów.
 8. W przypadku nagrody już przyznanej – żądać zwrotu przekazanego w jej ramach wynagrodzenia wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją zleceń wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych z logo, którego wykonania będzie dotyczył przedmiot porozumienia.

§6

Udział w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracą konkursową zostanie wykluczony z Konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne złożonych prac konkursowych, a w szczególności odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem przysługujących im praw autorskich.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników Konkursu.

§ 7

Zgłoszenia do Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej w terminie wskazanym w § 4.
 2. Prace konkursowe należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@operakameralna.pl
 3. O terminie złożenia pracy decydować będzie data i godzina wpływu na skrzynkę pocztową Organizatora.
 4. Wiadomość elektroniczna powinna w temacie zawierać hasło: „60-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej”.
 5. Na pracę konkursową, o której mowa w ust. 1, składają się:
 6. projekt logo przygotowany zgodnie z wytycznymi określonym w § 3, w formacie .PDF i/lub .jpg, prezentującej logo w podstawowym, achromatycznym oraz monochromatycznym (pozytyw i negatyw) wariancie kolorystycznym
 7. skan podpisanej własnoręcznie karty zgłoszenia, adres i dane kontaktowe uczestnika Konkursu.
 8. Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Praca konkursowa musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
 10. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace, które zostały uprzednio zgłoszone w ramach innego konkursu lub wcześniej realizowane.

§ 8

Sposób wyłonienia laureata

 1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające warunki formalne określone w § 6 Regulaminu.
 2. Rozstrzygnięcia dokonuje powołany Zespół Warszawskiej Opery Kameralnej zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 9

Prawa autorskie

 1. Na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 5 ust.3 Laureat przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy (logo) na następujących polach eksploatacji:
 2. trwałe lub czasowe utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w całości lub części dowolną techniką, dowolnymi środkami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia posiadającego co najmniej część funkcji komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 3. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 4. tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, rozbudowa, redukcja, zmiana układu, zmiana treści, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany lub modyfikacje);
 5. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie i udostępnienie nieograniczonej liczbie odbiorców a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
 6. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych i innych sieciach otwartych;
 7. prywatne udostępnienie, w tym udostępnienie odpłatne całości lub części;
 8. prawo do wykorzystywania logo do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności komercyjnej i niekomercyjnej, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
 9. prawo do sporządzenia i rozporządzania opracowaniami logo oraz prawo udostępniania logo  do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, przy czym udostępnianie to może być odpłatne jak i nieodpłatne;
 10. utrwalanie  logo na jakichkolwiek nośnikach wszelkimi dostępnymi technikami (w tym sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji);
 11. publikacja wszelkimi technikami i metodami dostępnymi w dniu podpisania porozumienia;
 12. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, digitalizacja, dodanie oprawy wizualnej lub multimedialnej w tym wykorzystanie logo do innych utworów w tym wizualnych
  i multimedialnych;
 13. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany
  w utworze (logo);
 14. rozpowszechnianie logo lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 15. prawo do swobodnego używania, rozporządzania i korzystania z logo  lub jego części wraz
  z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań, łączenia z innymi utworami, zmian układu i prawem do ich udostępniania;
 16. prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do logo.
 17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy nastąpi na podstawie porozumienia z momentem przekazania nagrody.
 18. Laureat udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Organizatora dowolnych zmian w logo, do którego Organizator nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie porozumienia.
 19. Laureat Konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń i upoważnień do dokonywania wszelkich zmian modyfikacji w zakresie niezbędnym do eksploatacji, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
 20. Wskazane powyżej warunki stanowić będą treść porozumienia, o której mowa w § 5, która zostanie podpisana pomiędzy Organizatorem a Laureatem Konkursu.

§ 10

Biuro organizacji Konkursu oraz sposób porozumiewania się z uczestnikami Konkursu

 1. Obsługę Konkursu prowadzi Dział Marketingu Warszawskiej Opery Kameralnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrońców 31, e-mail: konkurs@operakameralna.pl
 2. Prace konkursowe uczestnicy składają w formie elektronicznej. Organizator oraz uczestnicy Konkursu będą się porozumiewać za pomocą poczty e-mail (adres do korespondencji: konkurs@operakameralna.pl).
 3. Organizator niezwłocznie udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania prac konkursowych, o ile wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynie do siedziby Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania prac konkursowych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu składania prac konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu. Dokonaną modyfikację Organizator zamieści niezwłocznie na stronie www.operakameralna.pl
 5. W przypadku, gdy modyfikacja treści Regulaminu powodować będzie konieczność wprowadzania zmian w pracy konkursowej, Organizator może przedłużyć termin składania prac konkursowych z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

 §11

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem prac. Organizator nie przewiduje zwrotu tych kosztów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie pracy.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 4. Przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO.
 5. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Organizatorem Konkursu oraz Uczestnikami prowadzona jest pocztą elektroniczną.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Załączniki:

 1. Wzór karty zgłoszenia.
Skip to content