W 2023 roku Warszawska Opera Kameralna uczestniczyła w realizacji projektu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Mazowieckiego.

 

Wartość projektu: 10 649 489 zł

Dofinansowanie z UE: 8 519 591 zł

.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW:

Skip to content